Quay về Trang chủ

Hướng dẫn tân thủ - Cụm 2008

Từ 12-06-2018

Đầu trang

Vạn Tiên Trận

24-04-20

Nguồn gốc nhiệm vụ Vạn Tiên Trận: Sau thất bại thảm hại tại trận Vạn Tiên, Triệt Giáo suy sụp, môn đệ ly tán. Thông Thiên giáo chủ lâm vào cảnh thân bại danh liệt, bao nhiêu đạo hạnh tu luyện ngàn năm chỉ trong một sớm một chiều mà tan biến. Song, quả không thẹn mang danh là tôn sư của một đại Giáo phái, Thông thiên Giáo chủ ngửa mặt nhìn Trời thề ngày rửa hận.

Giới thiệu

 • Yêu cầu cấp độ: đẳng cấp 31 trở lên
 • Loại nhiệm vụ: nhiệm vụ tuần hoàn, làm được mỗi ngày.
 • Ngày x2 điểm kinh nghiệm: thứba hàng tuần

Cách thức tham gia

Hình ảnhGhi chú
Phong Thần
Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Thổ)
 • Vị trí: Sùng Thành Doanh 206:197
Thời gian mở cổng
02h00 -  02h40
10h00 – 10h40
13h00 – 13h40
18h00 – 18h40
21h00 – 21h40
23h00 – 23h40
 • Đẳng Cấp Vào Trận: Từ cấp 31 đến 50
 • Vật Phẩm Vào Trận: Thổ Linh Phù
Phong Thần
Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Thủy)
 • Vị trí: Xi Vưu Mộ 194:201
Thời gian mở cổng
02h00 -  02h40
10h00 – 10h40
13h00 – 13h40
18h00 – 18h40
21h00 – 21h40
23h00 – 23h40
 • Đẳng Cấp Vào Trận: Từ cấp 51 đến 70
 • Vật Phẩm Vào Trận: Thủy Linh Phù
Phong Thần
Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Hỏa)
 • Vị trí: Ngọc Hư Cung 213:193
Thời gian mở cổng
02h00 -  02h40
10h00 – 10h40
13h00 – 13h40
18h00 – 18h40
21h00 – 21h40
23h00 – 23h40
 • Đẳng Cấp Vào Trận: Từ cấp 71 đến 90
 • Vật Phẩm Vào Trận: Hỏa Linh Phù
Phong Thần
Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Phong)
 • Vị trí: Phong Thần Đài 188:205
Thời gian mở cổng
02h00 -  02h40
10h00 – 10h40
13h00 – 13h40
18h00 – 18h40
21h00 – 21h40
23h00 – 23h40
 • Đẳng Cấp Vào Trận: Từ cấp 91 đến 120
 • Vật Phẩm Vào Trận: Thổ Linh Phù
Phong Thần
Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Huyễn)
 • Vị trí: Tây Kỳ 180:193
Thời gian mở cổng
02h00 -  02h40
10h00 – 10h40
13h00 – 13h40
18h00 – 18h40
21h00 – 21h40
23h00 – 23h40
 • Đẳng Cấp Vào Trận:

  +Từ cấp 121 đến 160: Vật Phẩm Vào Trận: 01 Huyễn Linh Phù + 01 Huyễn Linh Thạch

  +Từ cấp 161 đến 200: Vật phẩm Vào Trận: 01 Huyễn Linh Phù + 03 Huyễn Linh Thạch
Phong Thần
Xích Tùng Tử
 • Vị trí: Diêu Trì (195:195)
 • Chức năng: Ghép Linh Phù
 • Công thức ghép:
Nguyên liệuThành phẩm
02 Thổ Linh Phù 01 Thủy Linh Phù
02 Thủy Linh Phù 01 Hỏa Linh Phù
02 Hỏa Linh Phù 01 Phong Linh Phù
02 Phong Linh Phù 01 Huyễn Linh Phù
Phong Thần
Ứng Tiêm Thương
 • Vị trí: Triều Ca (207:191)
 • Chức năng: Mua Thăm May Mắn
 • Phần thưởng: ngẫu nhiên Thổ Linh Phù, Thủy Linh Phù, Tiền Vạn….
Phong Thần
Phong Thần

 • Vị trí: Triều Ca (196:184) hoặc tại trong bản đồ Vạn Tiên Trận.
Phong ThầnPhong ThầnPhong ThầnPhong ThầnPhong Thần
(Thổ Linh Thạch – Thủy Linh Thạch – Hỏa Linh Thạch – Phong Linh Thạch – Huyễn Linh Thạch)
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các (mục Hiệu Quả trang 3,4)
 • Giá: 1 Tiền Đồng
 • Chức năng: Nguyên liệu báo danh tham gia Vạn Tiên Trận
Phong ThầnPhong ThầnPhong Thần
Thất Bảo Kim Liên Đồ Phổ
(Đạo Sĩ/Dị Nhân/Giáp Sĩ)
 • Nguồn gốc: Cấp nhiệm vụ đạt 12, dùng nguyên liệu theo yêu cầu để đổi.
 • Chức năng: Đổi Thất Bảo Kim Liên (Đạo Sĩ/Dị Nhân/Giáp Sĩ)
Phong Thần
Thanh Long Lệnh
 • Nguồn gốc: Tiêu diệt boss Quỷ Vương
Phong Thần
Chu Tước Lệnh
 • Nguồn gốc: Tiêu diệt boss Đao Ngưu
Phong Thần
Huyền Võ Lệnh
 • Nguồn gốc: Tiêu diệt boss Đại Thạch Thần
Phong Thần
Bạch Hổ Lệnh
 • Nguồn gốc: Tiêu diệt boss Thiết Kinh Thần

Hướng dẫn làm nhiệm vụ Vạn Tiên Trận

Nhiệm vụ đầu tiên
 • Nhiệm vụ Đầu Tiên: Tìm Đại Phu trong Vạn Tiên Trận

  Phong Thần

 • Bước 2: Tại Vạn Tiên Trận Thổ (185:205) tìm NPC Đại Phu để trả nhiệm vụ.

  Phong Thần

 • Bước 3: Đến NPC Thiên Hùng tại Vạn Tiên Trận hoặc Triều Ca để trả nhiệm vụ và nhận thưởng

  Phong Thần

Nhiệm vụ đặc biệt
 • Bước 1: Khi đạt đẳng cấp 8 của Vạn Tiên Trận, NPC Thiên Hùng sẽ yêu cầu người chơi tìm vật phẩm là Lệnh Bài Đặc Biệt
 • Bước 2: Người chơi vào Vạn Tiên Trận, tiêu diệt 4 boss Quỷ Vương/Thiết Kinh Thần/Đao Ngưu/Đại Thạch Thần để có được vật phẩm Thanh Long Lệnh/Bạch Hổ Lệnh/Chu Tước Lệnh/Huyền Vũ Lệnh
 • Bước 3: Tại Vạn Tiên Trận, người chơi tìm kiếm Tháp và bước vào Tháp.
 • Bước 4: Sauk hi vào Tháp, người chơi gặp NPC Đại Phu
 • Bước 5: Hoàn tất 4 bước trên, đến NPC Thiên Hùng để trả nhiệm vụ
Nhiệm vụ Vạn Tiên Trận
 • Bước 1: Đến NPC Thiên Hùng tại Triều Ca hoặc tại Vạn Tiên Trận để nhận nhiệm vụ
 • Bước 2: Sau khi đã nhận nhiệm vụ, người chơi tiêu diệt quái theo yêu cầu, có thể tổ đội để cùng hoàn thành nhiệm vụ
 • Bước 3: Sau khi tiêu diệt đủ quái, người chơi về NPC Thiên Hùng để trả nhiệm vụ

Phần thưởng theo đẳng cấp Vạn Tiên Trận
 • Trang Bị Lục
  Đẳng cấp Vạn Tiên TrậnPhần thưởng
  Vạn Tiên Trận cấp 2 1 món Trang Bị Lục cấp 40
  Vạn Tiên Trận cấp 5 1 món Trang Bị Lục cấp 60
  Vạn Tiên Trận cấp 8 1 món Trang Bị Lục cấp 80
  Vạn Tiên Trận cấp 10 1 món Trang Bị Lục cấp 100
 • Đặc Biệt:

  Đẳng cấp Vạn Tiên TrậnPhần thưởng
  Vạn Tiên Trận cấp 7 1 đồ phổ Đồ Cam cấp 3
  Vạn Tiên Trận cấp 8 1 đồ phổ Đồ Cam cấp 3
  Vạn Tiên Trận cấp 9 1 đồ phổ Đồ Cam cấp 3
  Vạn Tiên Trận cấp 12 1 đồ phổ Thất Bảo Kim Liên

Săn Boss Thông Thiên

Thông ThiênGhi chú
Quỷ Vương
 • Vị trí: Vạn Tiên Trận
 • Chức năng: Người kết thúc Quỷ Vương sẽ nhận được Thanh Long Lệnh
Thiết Kinh Thần
 • Vị trí: Vạn Tiên Trận
 • Chức năng: Người kết thúc Thiết Kinh Thần sẽ nhận được Bạch Hổ Lệnh
Đao Ngưu
 • Vị trí: Vạn Tiên Trận
 • Chức năng: Người kết thúc Đao Ngưu sẽ nhận được Chu Tước Lệnh
Đại Thạch Thần
 • Vị trí: Vạn Tiên Trận
 • Chức năng: Người kết thúc Đại Thạch Thần sẽ nhận được Huyền Vũ Lệnh
Thanh Long Lệnh/Bạch Hổ Lệnh/Chu Tước Lệnh/Huyền Vũ Lệnh
 • Nguồn gốc: Khi kết thúc boss Vạn Tiên Trận.
 • Chức năng: Đủ 4 lệnh bài trên sẽ mở được cổng Vạn Tiên Trận.
 • Tính chất: Chỉ có thể giao dịch một lần, sau khi giao dịch xong thì lệnh bài sẽ bị khóa. Khi phù ra khỏi bản đồ Vạn Tiên Trận thì lệnh bài sẽ mất.
 • Bước 1: Sau khi vào Vạn Tiên Trận, Người chơi tiêu diệt 4 boss Quỷ Vương/Thiết Kinh Thần/Đao Ngưu/Đại Thạch Thần để có được vật phẩm Thanh Long Lệnh/Bạch Hổ Lệnh/Chu Tước Lệnh/Huyền Vũ Lệnh
 • Bước 2: Sau khi đủ 4 lệnh bài, người chơi đến cửa Vạn Tiên Trận để mở vào gặp Thông Thiên Giáo Chủ
 • Bước 3: Tiêu diệt Thông Thiên Giáo Chủ sẽ nhận được phần thưởng
Tên BossPhần thưởng ngẫu nhiên
Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Thổ) Trang Bị Trắng
Mảnh Lam Thủy Tinh
Mảnh Hồng Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh
Hồng Thủy Tinh
Lam Bảo Thạch
Hồng Bảo Thạch
Pháp Bảo cấp 10
Pháp Bảo cấp 30
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 30
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 40
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 50
Đại Địa Nhãn
Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Thủy) Trang Bị Trắng
Mảnh Lam Thủy Tinh
Mảnh Hồng Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh
Hồng Thủy Tinh
Lam Bảo Thạch
Hồng Bảo Thạch
Pháp Bảo cấp 10
Pháp Bảo cấp 30
Pháp bảo cấp 50
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 50
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 60
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 70
Hoàn Quan Nhãn
Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Hỏa) Trang Bị Trắng
Mảnh Lam Thủy Tinh
Mảnh Hồng Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh
Hồng Thủy Tinh
Lam Bảo Thạch
Hồng Bảo Thạch
Pháp Bảo cấp 10
Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Pháp Bảo cấp 70
Vũ Khó Hoàng Kim cấp 60
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 70
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 80
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 90
Liệt Liệm Nhãn
Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Phong) Trang Bị Trắng
Mảnh Lam Thủy Tinh
Mảnh Hồng Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh
Hồng Thủy Tinh
Lam Bảo Thạch
Hồng Bảo Thạch
Pháp Bảo cấp 10
Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Pháp Bảo cấp 70
Vũ Khó Hoàng Kim cấp 60
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 70
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 80
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 90
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 100
Phong Bạo Nhãn
Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Huyễn) Trang Bị Trắng
Mảnh Lam Thủy Tinh
Mảnh Hồng Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh
Hồng Thủy Tinh
Lam Bảo Thạch
Hồng Bảo Thạch
Pháp Bảo cấp 10
Pháp Bảo cấp 30
Pháp Bảo cấp 50
Pháp Bảo cấp 70
Vũ Khó Hoàng Kim cấp 60
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 70
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 80
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 90
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 100
Vũ Khí Hoàng Kim cấp 120
Mãnh Vũ Khí cấp 120
Ấn Thông Thiên
Khuôn Vũ Khí 120
Huyễn Linh Nhãn

Bước 4: Khi Thông Thiên chết, hệ thống sẽ thông báo Rương ngẫu nhiên rơi ra trong Vạn Tiên Trận theo tọa độ thông báo trên hệ thống. Nhặt Rương có thể ngẫu nhiên may mắn nhận được Vũ Khí Hoàng Kim.

Chúc quý kỳ sĩ luôn vui vẻ khi phiêu lưu tam giới Phong Thần. Các thắc mắc vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ website hotro.zing.vn để được hỗ trợ kịp thời.