Quay về Trang chủ

Hướng dẫn Xây dựng Thành Thị

Từ 25-02-2019 đến 25/02/2019

Đầu trang

Nhiệm Vụ Trừ Ma

25-02-20

- Hướng dẫn nhiệm vụ thành thị Trừ Ma.

Nhiệm vụ Trừ ma

Yêu cầu

Đẳng cấp: kỳ sĩ đạt đến cấp 40

Lãnh địa: có thành thị cấp 3, có Sân Luyện Thú.

Nhiệm vụ:

Đối thoại với Sân Luyện Thú, chọn nút Trừ Ma.

Hệ thống sẽ yêu cầu kỳ sĩ đến một nơi và đánh bại 1000 con quái trong 20 phút.

Khi hoàn thành hệ thống sẽ thông báo.

Quay về đối thoại với Sân Luyện Thú, chọn nút Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần thưởng:

Kỳ sĩ: 1 Thất Sắc Thạch Cầu/ nhiệm vụ thành công.

Cống hiến Lãnh địa: 10 vạn lượng + 1 điểm cống hiến/ nhiệm vụ thành công/ dân chúng.

Lưu ý:

- Mỗi ngày, nhiệm vụ này được nhận miễn phí 1 lần.

- Để làm thêm nhiệm vụ, phải dùng Linh Tinh ThạchKỳ Trân Các.

- Mỗi ngày có thể sử dụng tối đa 5 Linh Tinh Thạch.