Tin cần biết
Trang chủ > Tin tức > Tin cần biết
Nhiệm vụ Cửu Lai 
25-04-2010

Yêu cầu nhiệm vụ

Kỳ sĩ phải có đẳng cấp trên 110 và đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cấp 100 Phong Hồi Lộ Chuyển.

Các bước thực hiện nhiệm vụ

Tiếp nhận nhiệm vụ

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Phong Hồi Lỗ Chuyển , kỳ sĩ tiếp tục quay trở lại Ngọc Hư Cung 10 năm trước gặp Khương Tử Nha lúc trẻ (198, 201) tiếp nhận nhiệm vụ Cửu Lai .

Gặp Tiếp dẫn Đạo sư

Khương Tử Nha sẽ yêu cầu kỳ sĩi đến gặp 2 vị tiếp dẫn đạo sư Xích Tinh Tử (Tiên giới) và Cao Minh (Ma giới) để được chỉ bảo thêm về Tiên Ma Giới sau này.

Lần lượt kỳ sĩ đến gặp Xích Tinh Tử tại Ngọc Hư Cung(213/197), Cao Minh tại Xi Vưu Mộ(206/198) để đối thoại.

Tiêu diệt Giao Long

Sau khi tìm hiểu về Tiên Ma Giới, kỳ sĩ sẽ lựa chọn 1 trong 2 vị để nhận nhiệm vụ tiêu diệt Giao Long Trên đảo Đông Doanh.

Sau khi tiêu diệt Giao Long kỳ sĩ trở về vị tiếp dẫn đạo sư giao nhiệm vụ tiêu diệt Giao Long Trên đảo Đông Doanh để hoàn thành nhiệm vụ, nhận 3000 vạn điểm kinh nghiệmtư cách xưng hiệu.

Pháp chủ kính bút.

Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên

Tải về Flash Player tại địa chỉ