Tin cần biết
Trang chủ > Tin tức > Tin cần biết
Hướng dẫn thăng cấp pháp bảo có hai thuộc tính 
29-11-2007

- Hướng dẫn cách thức thăng cấp pháp bảo có 2 thuộc tính

Yêu cầu:

Kỳ sĩ phải có trong hành trang một pháp bảo có 2 thuộc tính.

Có ít nhất một Hồng Bảo Thạch trong hành trang.

Mua Lò tinh luyện các loại ở Tướng Đài trong thành thị.

Cách thức thăng cấp

Kỳ sĩ đến Tướng đài, nhấp vào nút Mua lò tinh luyện.


Tiếp tục đối thoại, chọn nút Lò tinh luyện sơ cấp.


Sẽ mua được 1 Lò tinh luyện sơ cấp giá 100 vạn/cái.

Khi đạt được 200 điểm cống hiến sẽ mua được Lò tinh luyện trung cấp, giá 300 vạn/ cái.

Để thăng cấp, nhấn vào nút Hợp thành


Sẽ xuất hiện giao diện hợp thành. Đặt các nguyên liệu cần thiết vào và nhấn nút Hợp thành.

Hướng dẫn thăng cấp

Ví dụ : Muốn thăng cấp Toàn Tâm Đinh, người chơi cần phải chuẩn bị các nguyên liệu sau:

Lò tinh luyện sơ cấp


Toàn Tâm Đinh


Hồng Bảo Thạch

 

Sau khi chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết , người chơi tiến hành nhấn nút Hợp thành

 

Và sẽ được Pháp Bảo thăng cấp 1 lần.

 

 

Các công thức thăng cấp Pháp Bảo.

Lần 1, 2, 3: cần 1 Pháp Bảo hai thuộc tính + 1 Lò tinh luyện sơ cấp + 1 Hồng Bảo Thạch + 5 vạn lượng.

Lần 4, 5, 6: cần 1 Pháp Bảo hai thuộc tính + 1 Lò tinh luyện trung cấp + 1 Hồng Bảo Thạch + 10 vạn lượng.

Lần 7, 8, 9: cần 1 Pháp Bảo hai thuộc tính + 1 Lò tinh luyện cao cấp + 1 Hồng Bảo Thạch + 20 vạn lượng.

Lò tinh luyện cao cấp chỉ có bán trong Kỳ Trân Các.

Các thuộc tính Pháp Bảo được thăng cấp.

Tên Pháp Bảo

Hình

Thuộc tính cơ bản

Thăng cấp 1, 2, 3

Thăng cấp 4, 5, 6

Thăng cấp 7, 8, 9

Toàn Tâm Đinh

Kháng Thổ: 1 đến 10 điểm

Thổ sát: 1 đến 10 điểm

+1%

+4

+1%

+4

+2%

+8

Lạc Hồn Chung

Kháng Lôi: 1 đến 10 điểm

Lôi Sát: 1 đến 10 điểm

+1%

+4

+1%

+4

+2%

+8

Hồng Hồ Lô

Kháng Hỏa: 1 đến 10 điểm

Hỏa sát: 1 đến 10 điểm

+1%

+4

+1%

+4

+2%

+8

Ngọc Hư Phù

Kháng Băng: 1 đến 10 điểm

Băng Sát: 1 đến 10 điểm

+1%

+2

+1%

+2

+2%

+4

Cọc Độn Long

Thể chất: 10 đến 20 điểm

Kháng Thổ: 1 đến 10 điểm

+4

+1%

+4

+1%

+8

+2%

Kính chiếu yêu

Thân pháp: 10 đến 20 điểm

Kháng Lôi: 1 đến 10 điểm

+4

+1%

+4

+1%

+8

+2%

Phong Hỏa Luân

Sức mạnh: 10 đến 20 điểm

Kháng Hỏa: 1 đến 10 điểm

+4

+1%

+4

+1%

+8

+2%

Kim Quang Tỏa

Linh hoạt: 10 đến 20 điểm

Kháng Băng: 1 đến 10 điểm

+4

+1%

+4

+1%

+8

+2%

Hạnh Hoàng Kỳ

Thể chất: 10 đến 20 điểm

Thổ sát: 1 đến 10 điểm

+4

+4

+4

+4

+8

+8

Càn Khôn Khuyên

Thân pháp: 10 đến 20 điểm

Lôi Sát: 1 đến 10 điểm

+4

+4

+4

+4

+8

+8

Bạch Cốt Phướn

Sức mạnh: 10 đến 20 điểm

Hỏa sát: 1 đến 10 điểm

+4

+4

+4

+4

+8

+8

Định Phong Châu

Linh hoạt: 10 đến 20 điểm

Băng Sát: 1 đến 10 điểm

+4

+2

+4

+2

+8

+4

Lưu ý:

  1. Phải đạt được 200 điểm cống hiến thì hộp thoại ở Tướng Đài mới xuất hiện nút Mua Lò tinh luyện trung cấp.
  2. Khi đạt 200 điểm cống hiến chỉ có thể mua được 1 Lò tinh luyện trung cấp/ ngày.
  3. Muốn mua thêm môt Lò tinh luyện trung cấp, phải tích lũy thêm 100 điểm cống hiến.
  4. Mỗi ngày có thể mua tối đa 10 Lò tinh luyện trung cấp.