Hàng trăm triệu điểm kinh nghiệm, Đồng Bảo An, Đồng Hữu Huy, vũ khí Hoàng Kim,... là những phần thưởng vô cùng hấp dẫn khi quý kỳ sĩ sử dụng Bảo An Phù Tân Thủ. Có 02 cách thức nhận thưởng như sau:

 • Nhận thưởng hằng ngày.
 • Nhận thưởng theo mốc đẳng cấp.

Lưu ý: Mỗi kỳ sĩ chỉ được mua tối đa 01 Bảo An Phù Tân Thủ/nhân vật.

Sau đây là danh sách chi tiết những phần thưởng khi kỳ sĩ sử dụng Bảo An Phù Tân Thủ:

Nhận thưởng hằng ngày

Thời gian Phần thưởng
Từ thứ Hai đến thứ Sáu 02 Đồng Bảo An
02 Đồng Hữu Huy
01 Chân Khí (tiểu)
01 Thanh Lộ (tiểu)
1.000.000 điểm kinh nghiệm
02 Túi nhiệm vụ Hữu Huy
Từ thứ Bảy đến Chủ Nhật 05 Đồng Bảo An
05 Đồng Hữu Huy
02 Chân Khí (tiểu)
02 Thanh Lộ (tiểu)
1.000.000 điểm kinh nghiệm
05 Túi nhiệm vụ Hữu Huy

Nhận thưởng theo mốc đẳng cấp

Đẳng cấp Yêu cầu Hoàn thành nhanh
(tiền Đồng)
Phần thưởng
120 trở xuống -  
 • Đẳng cấp 120.
 • Bộ trang bị lục 8x +9 theo hệ phái (nhiệm vụ).
 • Thú cưỡi Chí 6x theo hệ phái.
 • Vũ khí Hoàng Kim 8x +9 theo hệ phái (nhiệm vụ).
 • 10 vạn lượng.
120-  
 • Kích hoạt tất cả các kỹ năng.
 • Kỹ năng chủ động tăng 08.
 • Kỹ năng bị động tăng 01.
121
Hoàn thành 05 nhiệm vụ tuần hoàn 10
 • Đẳng cấp 125.
 • 20 vạn lượng.
 • 100 Túi Chân Khí.
 • Áo Lục 10x +6 theo hệ phái (khóa)
Hoàn thành 05 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 05 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 05 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 05 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 05 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 01 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 01 lần Vạn Tiên Trận
126 Hoàn thành 05 nhiệm vụ tuần hoàn 10
 • Đẳng cấp 130.
 • Nón Lục 10x +6 theo hệ phái (khóa).
 • 30 vạn lượng.
 • 100 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 05 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 05 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 05 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 05 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 05 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 01 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 01 lần Vạn Tiên Trận
131 Hoàn thành 05 nhiệm vụ tuần hoàn 10
 • Đẳng cấp 135.
 • Phi Phong Lục 10x +6 theo hệ phái (khóa).
 • 50 vạn lượng.
 • 100 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 05 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 05 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 05 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 05 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 05 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 01 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 01 lần Vạn Tiên Trận
136 Hoàn thành 10 nhiệm vụ tuần hoàn 20
 • Đẳng cấp 140.
 • Chân Lục 10x +6 theo hệ phái (khóa).
 • 60 vạn lượng.
 • 100 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 02 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 02 lần Vạn Tiên Trận
141 Hoàn thành 10 nhiệm vụ tuần hoàn 20
 • Đẳng cấp 145.
 • Vũ khí Hoàng kim 95 +6 theo hệ phái (khóa).
 • 60 vạn lượng.
 • 100 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 02 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 02 lần Vạn Tiên Trận
146 Hoàn thành 10 nhiệm vụ tuần hoàn 20
 • Đẳng cấp 150.
 • Đai Lục 10x +6 theo hệ phái (khóa).
 • 60 vạn lượng.
 • 100 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 02 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 02 lần Vạn Tiên Trận
151 Hoàn thành 20 nhiệm vụ tuần hoàn 30
 • Đẳng cấp 155.
 • Bộ trang bị Tinh Quân Tiên +9 (cấp 1, hạn sử dụng 30 ngày).
 • 60 vạn lượng.
 • 100 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 03 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 03 lần Vạn Tiên Trận
156 Hoàn thành 20 nhiệm vụ tuần hoàn 30
 • Đẳng cấp 160.
 • Thú cưỡi Tinh Quân (có hạn sử dụng).
 • 60 vạn lượng.
 • 100 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 03 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 03 lần Vạn Tiên Trận
161 Hoàn thành 20 nhiệm vụ tuần hoàn 30
 • Đẳng cấp 165.
 • Vũ khí Tinh Quân theo hệ phái +9 (cấp 1, hạn sử dụng 30 ngày).
 • 100 vạn lượng.
 • 100 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 03 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 03 lần Vạn Tiên Trận
166 Hoàn thành 20 nhiệm vụ tuần hoàn 30
 • Đẳng cấp 170.
 • Nón Cam Trấn Nguyên theo hệ phái.
 • 100 vạn lượng.
 • 100 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 03 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 03 lần Vạn Tiên Trận
171 Hoàn thành 20 nhiệm vụ tuần hoàn 30
 • Đẳng cấp 175.
 • Áo Cam Trấn Nguyên theo hệ phái.
 • 100 vạn lượng.
 • 100 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 20 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 10 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 10 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 10 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 03 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 03 lần Vạn Tiên Trận
176 Hoàn thành 30 nhiệm vụ tuần hoàn 40
 • Đẳng cấp 180.
 • 100 Túi Chân Khí.
 • 100 vạn lượng.
 • 01 Xích Viên Ngọc Tinh (chưa mài).
 • 01 Tử Hà Ngọc Tinh (chưa mài).
 • 01 Thanh Minh Ngọc Tinh (chưa mài).
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 30 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 04 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 04 lần Vạn Tiên Trận
181 Hoàn thành 30 nhiệm vụ tuần hoàn 40
 • Đẳng cấp 185.
 • 100 vạn lượng.
 • Phi Phong Cam Trấn Nguyên theo hệ phái.
 • 100 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 30 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 04 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 04 lần Vạn Tiên Trận
186 Hoàn thành 30 nhiệm vụ tuần hoàn 40
 • Đẳng cấp 190.
 • 100 vạn lượng.
 • Chân Cam Trấn Nguyên theo hệ phái.
 • 01 Tử Hà Ngọc Tinh (chưa mài).
 • 01 Thanh Minh Ngọc Tinh (chưa mài).
 • 01 Xích Viêm Ngọc Tinh (chưa mài).
 • 100 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 30 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 04 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 04 lần Vạn Tiên Trận
191 Hoàn thành 30 nhiệm vụ tuần hoàn 40
 • Đẳng cấp 195.
 • 01 Khí Nguyên (cao cấp).
 • 01 Trang Nguyên (cao cấp).
 • 100 vạn lượng.
 • 100 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 30 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 04 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 04 lần Vạn Tiên Trận
199 Hoàn thành 30 nhiệm vụ tuần hoàn 40
 • 100 vạn lượng.
 • 100 Túi Chân Khí.
 • 01 Tử Hà Ngọc Tinh (chưa mài).
 • 01 Thanh Minh Ngọc Tinh (chưa mài).
 • 01 Xích Viêm Ngọc Tinh (chưa mài).
 • Đai Cam Trấn Nguyên theo hệ phái.
 • 100 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 30 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 04 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 04 lần Vạn Tiên Trận
200 Hoàn thành 30 nhiệm vụ tuần hoàn 40
 • Ngưu Bảo Bảo.
 • 100 vạn lượng.
 • Khuôn Tinh Quân.
 • 100 Túi Chân Khí.
 • Thú cưỡi Tinh Quân cấp 1 (có hạn sử dụng).
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 30 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 30 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 30 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 30 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 04 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 04 lần Vạn Tiên Trận
Trùng sinh 01, đẳng cấp 181 Hoàn thành 40 nhiệm vụ tuần hoàn 50
 • 01 Bảo Rương Đắc Kỷ.
 • 01 Bảo Rương Trụ Vương.
 • 100 Túi Chân Khí.
 • 02 Xích Viên Ngọc Tinh (chưa mài).
 • 02 Tử Hà Ngọc Tinh (chưa mài).
 • 02 Thanh Minh Ngọc Tinh (chưa mài).
Hoàn thành 40 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 40 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 40 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 40 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 40 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 05 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 05 lần Vạn Tiên Trận
Trùng sinh 01, đẳng cấp 200 Hoàn thành 40 nhiệm vụ tuần hoàn 50
 • Ngẫu nhiên nhận được Bộ trang bị Tinh Quân Tiên cấp 1 theo hệ phái hoặc Bộ trang bị Tinh Quân Ma cấp 1 theo hệ phái.
 • 100 Túi Chân Khí.
Hoàn thành 40 lần nhiệm vụ Hữu Huy
Hoàn thành 40 lần nhiệm vụ Kỹ năng sống
Sử dụng 40 Thiên Khố Lệnh Phù
Sử dụng 40 Lễ Bao Cát Tường
Sử dụng 40 Triệu Tiên Thuật
Tham gia 05 lần Thập Tuyệt Trận
Tham gia 05 lần Vạn Tiên Trận

Nhiệm vụ tuần hoàn là những nhiệm vụ có trong danh sách sau:

Tên nhiệm vụ
Vòng Càn Khôn Bào Thương Thám Quân
Phá Vạn Tiên Trận Thiên Thụ Đạo Cụ
Thiên Cống Tống Tữu Truy Sát
Thu Thập Đưa Thư Hoa Thần Bí
Trừ Ma Luyện Tiên Đơn Thao Trường Thí Luyện
Đầu trang